Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.klotinkfit.com, ktorého prevádzkovateľom je:

KK Design s.r.o.
Kráľová pri Senci 2008
90050 Kráľová pri Senci

IČO:
50771396
DIČ:
2120484982
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118155/B.

Telefón: 0907 683 195, E-mail: info@mayrim.sk

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou KK Design s.r.o.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť KK Design s.r.o. Kráľová pri Senci 2008, 90050 Kráľová pri Senci, IČO : 50771396, zapísanej v obchodnom registri v oddiele Sro., vložka 118155/B na Okresnom súde v Bratislave a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa
vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.  ) A zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 250/2007 Z.z.) . Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Z. z., všetko v znení noviel.

3. Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na
druhej strane dodávateľ.
Predávajúci je obchodná spoločnosť KK Design s.r.o. Kráľová pri Senci 2008, 90050 Kráľová pri Senci, IČO : 50771396, zapísanej v obchodnom registri v oddiele Sro., vložka 118155/B na Okresnom súde v Bratislave a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

KK Design s.r.o. Kráľová pri Senci 2008, 90050 Kráľová pri Senci, IČO : 50771396, zapísanej v obchodnom registri v oddiele Sro., vložka 118155/B na Okresnom súde v Bratislave a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

KK Design s.r.o. je osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Zákazníkom
nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý
spotrebiteľom nie je. Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej
obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a
obchodným zákonníkom.

4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva
vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí
kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

5. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je
uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

6. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

7. Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na
doručenie. Tie sú uvedené na stránke www.mayrim.sk/doprava_a_platby a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

8. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke www.mayrim.sk/doprava_a_platby. Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

9. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti
objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10. Lehota na vybavenie reklamácie  je prerušená v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie
(časti tovaru , iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe.
Lehota je od tohto dátumu prerušená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

11. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto

prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným  spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil
už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky
Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

12. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to,
aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy
odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s
kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci,  sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí,
ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

13. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 1 a nasl.  zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu . Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od objednávky vrátiť spotrebiteľovi všetky platby , ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

14. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na
základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť
peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané . Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody v samostatnom občianskom súdnom konaní. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

15. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
– na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
– na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
– na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
– na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
– na dodávku novín, periodík a časopisov,
– spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 16. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom “ Momentálne nedostupné “ v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom, alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci je povinný zákazníka o tejto situácii informovať. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.

17. Ochrana osobných údajov
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

18. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné
údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov
predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

19.  Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného
poriadku. Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom- Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru  alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

20. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša predávajúci náklady na vrátenie tovaru. V tomto prípade poštovné. (Neposielať balíky späť na
dobierku. Balíky, ktoré budú odoslané na dobierku automaticky nebudú prevzaté.)

21. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv,
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov
sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

22. Spotrebiteľ má možnosť pri dokončovaní objednávky vybrať, či mázáujem o odber noviniek a byť tak informovaný o najnovších novinkách a akciách e-shopu. V prípade, že zákazník chce zrušiť odber noviniek, môže sa z odberu týchto noviniek odhlásiť kliknutím na tlačidlo Unsubscribe v spodej časti emailu, alebo kontaktovať zákaznícku podporu. Článok 19 sa vzťahuje pre všetky krajiny, v ktorých vykonávame obchodnú činnosť.

23. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň  zatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

24. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.02.2022.

Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozorneni