Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR„) je KK Design s.r.o., IČO: 50771396,  so sídlom Kráľová pri Senci 2008, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
 (ďalej len: „prevádzkovateľ„).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: KK Design s.r.o., Kráľová pri Senci 2008, 90050 Kráľová pri Senci
Email: info@mayrim.sk
Telefón: 0907 683 195

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo
viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Prečo potrebujeme osobné údaje

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom:

– pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),
– poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany   
  prevádzkovateľa plniť,
– zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby.

Vložený obsah z iných webových stránok

Naša webová stránka môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre Vaše pohodlie poskytnúť ďalšie informácie. Nie sme ale zodpovední za jej obsah. Tieto stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré odporúčame si prečítať. Internetový obchod nie je zodpovedný za nakladanie s dátami v rámci týchto stránok.

S kým zdieľame Vaše údaje

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
– podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
– zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
– zabezpečujúcich marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby:
– Google analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
– Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu
– Google nákupy – žiadosť o recenziu, zaznamenáva email pokiaľ ho odsúhlasíte v procese objednávky
– Facebook

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

– právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
– právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
– právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v úvode týchto podmienok.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. 02/323 132 14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky  zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Záverečné podmienky

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov na týchto stránkach, kontaktujte nás na adrese info@mayrim.sk

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17.2.2022