Reklamácie

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „RP“)

Ak zistíte pri preberaní zásielky na pošte alebo od kuriéra, že je obal poškodený, spíšte o tejto skutočnosti s pracovníkom pošty prípadne kuriérskou spoločnosťou protokol kvôli reklamácii. Ak je napriek nepoškodenému obalu doručený tovar chybný, napíšte nám na  reklamacie@mayrim.sk, dohodneme sa na ďalšom postupe, prípadne sa riaďte ustanovením nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom.

Tovar je potrebné poslať riadne zabalený na adresu:
KK Design s.r.o.
Bodov 2008
90301 Senec

Dovoľujeme si Vás informovať, že zásielky od zákazníka odoslané na DOBIERKU budú automatický odmietnuté!

Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode mayrim.sk je KK Design s.r.o., Kráľová pri Senci 2008, 90050 Kráľová pri Senci
  2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický objednávkový formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov 
       alebo služby/žieb).
  3. Tento RP upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných
        prevádzkovateľom.
  4. Reklamáciou na účely tohto RP sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje
  určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
  5. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. V prípade ak:
  – sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že 
     predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  – sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  – sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  – sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru
     alebo právo od zmluvy odstúpiť
Postup vybavovania reklamácií

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou, vyplnením Reklamačného formuláru..
2. Reklamácia musí obsahovať:
– meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje
– predmet reklamácie
– číslo objednávky / faktúry,
– číslo účtu v prípade vrátenia peňazí za reklamovaný tovar,
– dátum podania reklamácie,
– podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, alebo písomne Oprávnenou osobou v mene  objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie
     objednávateľa vo veci reklamácie.
4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie doklad v elektronickej podobe.
6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
– pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla objednávateľa
– pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
– pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.
7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi
     prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
8. Objednávateľ je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej
     stránke aktuálne znenie RP.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 17.02.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.