Výmena a vrátenie tovaru

Korešpondenčná adresa

Ak z akéhokoľvek dôvodu chcete zaslať tovar (alebo hocijakú poštu) naspäť, je potrebné poslať ju na adresu:

KK Design s.r.o.
Bodov 2008
90301 Senec

Nepoškodený a nepoužívaný tovar môžete vymeniť za iný tovar alebo vrátiť zo zákona do 14 kalendárnych dní od doručenia. 
Finančné prostriedky za vrátený tovar budú vrátené maximálne do 14 dní na účet poskytnutý kupujúcim. Náklady spojené s poštovným a balným uhrádza zákazník sám. Dovoľujeme si Vás informovať, že zásielky od zákazníka odoslané na dobierku budú automatický odmietnuté.

Odporúčame Vám tovar skúšať len v domácom prostredí, aby pri výmene nejavil známky vonkajšieho nosenia. Vyhradzujeme si právo na
neschválenie výmeny tovaru, ktorý javí známky viditeľného nosenia vo vonkajšom prostredí, alebo je oblečenie špinavé, prípadne roztrhnuté.

V prípade záujmu o výmenu alebo vrátenie tovaru nás prosím kontaktujte emailom na adrese: info@mayrim.sk aby sme si mohli dohodnúť ďalší postup.

Výmena tovaru 

– Tovar, ktorý si želáte vymeniť, poprosíme dôkladne zabaliť, aby sa nepoškodil
– K tovaru priložte vyplnený formulár o vrátení a výmene tovaru (faktúra nieje potrebná)
– Tovar odporúčame zaslať Slovenskou poštou DOPORÚČENE, nie na dobierku.
– Vymenený tovar môžete očákavať do 14 dni, pri reklamáciach 30 dní.

Ak sa jedná o výmenu toho istého produktu za menšiu alebo väčšiu veľkosť, do formuláru prosím uveďte za akú veľkosť chcete produkt vymeniť. Ak nebude vami požadovaná veľkosť produktu dostupná, budeme vás kontaktovať a dohodneme si ďalší postup.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udnia dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený 
  (napríklad spodná bielizeň, ktorej balenie bolo porušené),
– Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

Dovoľujeme si Vás informovať, že zásielky od zákazníka odoslané na dobierku budú automatický odmietnuté. Finančné prostriedky za vrátený tovar budú vrátené maximálne do 14 dní na účet poskytnutý kupujúceho. Náklady spojené s poštovným a balným uhrádza zákazník sám.

Alternatívne riešenie sporov:

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@mayrim.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh kupujúceho odmietnuť, napr.:

– ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia,
a podobne.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.